Logo Strona główna   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc   
Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
Sprawozdanie z konferencji
 
 
 
Szybkie uruchamianie
Informacje
Icon OGiGI
Icon Konsultacje
Icon Pracownicy
Icon System Zapewnienia Jakości Kształcenia
Icon Seminaria
Icon Budownictwo
Kursy
Icon AutoCAD
Icon 3D Studio Max
Konferencja Geometria Grafika Komputer
Icon 24 Konferencja
Icon 24 Conference
Archiwum konferencyjne
Icon Proceedings Nieborów 2016
Icon Proceedings Kraków 2015
Icon Proceedings Gdańsk - Sopot 2014
Icon Proceedings Wrocław 2013
Icon Proceedings Ustroń 2012
Icon Proceedings Ustroń 2011
Icon Proceedings Ustroń 2010
Icon Proceedings Ustroń 2009
Icon Proceedings Ustroń 2008
PTGiGI
Icon O PTGiGI
Icon Statut PTGiGI
Icon Deklaracja PTGiGI
Icon Biuletyny PTGiGI
Icon Biuletyn PTGiGI Recenzenci
Icon Biblioteka PTGiGI
Icon

 

„GEOMETRY AND COMPUTER” – teoria, dydaktyka i zastosowania

Powodem zainteresowania uczestników XI Międzynarodowej Konferencji „GEOMETRY AND COMPUTER” historią Muzeum Zamkowego w Pszczynie były zmiany w bryle geometrycznej jego zabudowy dokonujące się na przestrzeni wieków. Przełom XVI i XVII wieku to okres przekształcenia gotyckiej budowli obronnej w reprezentacyjny zamek renesansowy zbudowany na planie nieregularnego czworoboku. Z kolei wiek XVIII to przebudowa rezydencji w trójskrzydłowy pałac barokowy.

Zwiedzanie Muzeum, czyli zetknięcie się z geometrią budowli kilku okresów historycznych, było jednak tylko dopełnieniem cyklu wykładów i dyskusji, które odbyły się w trakcie tegorocznego spotkania.

Konferencję otworzyła pani Monika Sroka - Bizoń, kierownik Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej, która w imieniu gospodarzy powitała międzynarodowe grono geometrów i zaprosiła do wysłuchania referatów ukierunkowanych w tym roku na: komputerowe rozwiązania klasycznych problemów geometrii, wizualizację przekształceń geometrycznych, geometryczne aspekty komputerowego wspomagania projektowania (CAD) oraz wspomaganie komputerowe badań naukowych w zakresie geometrii jak również dydaktyki geometrii i grafiki inżynierskiej.

Następnie przewodnictwo obrad objęli Edwin Koźniewski z Uniwersytetu Białostockiego i Antanas Vansevičius z Litewskiego Uniwersytetu Rolniczego. W trakcie pierwszej sesji – poświęconej matematycznym aspektom geometrii, Mariusz Żynel z Uniwersytetu w Białymstoku przedstawił wyniki badań poświęconych strukturom incydencyjnym (przestrzeniom Grassmana) nad rodziną regularnych podprzestrzeni w przestrzeni wektorowej z dwuliniową formą symetryczną. Prelegent również argumentował motywację zajmowania się podprzestrzeniami regularnymi ich pochodzeniem z geometrii symetrii, rozwiniętej przez Bachmanna. Podczas kolejnej sesji – tym razem poświeconej dydaktyce, Bogusław Januszewski z Politechniki Rzeszowskiej mówił o geometrycznym doprecyzowaniu zasad ustalania tzw. widoczności zwłaszcza w rysunkach poglądowych. Gdzie takie rysunki powinny być odczytywane w sposób intuicyjny, ale ich konstrukcje muszą w pełni respektować geometryczne zasady obowiązujące w stosowanych metodach zapisu, w tym zasady uwzględniania widoczności. Wykład, Tomáša Holana i Šárki Gergelitsovej z Uniwersytetu Karola w Pradze, pt. „Lost in 3D Space”, który zaciekawiał już samym tytułem, był poświęcony  grze dydaktycznej „The Labyrinth” stworzonej jako aplikacja Flash. Autorzy przedstawili możliwości jakie daje aplikacja w pracy ze studentami. Program zwiększa koncentrację studentów i pomaga w ocenie ich zdolności przestrzennych. Umożliwia również dalsze kształtowanie i rozwijanie wyobraźni przestrzennej badanych.

Duże zainteresowanie wzbudził referat Marcina Górko z Politechniki Łódzkiej, na temat ciągłości perspektywy prostych w panoramie, gdy powstaje ona poprzez zestawienie kilku perspektyw otrzymanych na tło płaskie. Zasygnalizowany problem jest istotny podczas tworzenia panoram walcowych poprzez zestawienie sąsiadujących ze sobą zdjęć fotograficznych, które są perspektywą kolinearną na tło płaskie.

W panelu poświęconym zastosowaniom geometrii w technice interesujący okazał się referat Sławomira Bogackiego z Politechniki Śląskiej, w którym zostały przedstawione zagadnienia dotyczące technologii tworzenia interaktywnych wizualizacji. Omówione były sposoby realizacji algorytmów sterujących ruchem obiektów sceny oraz służących do wyzwalania akcji pod wpływem zaistnienia różnych warunków logistycznych. Prezentację zilustrowano przykładami zrealizowanych wizualizacji związanych z architekturą oraz obsługą wybranych maszyn.

To tylko nieliczne przykłady z bogatego programu spotkania, które obejmowało 28 wystąpień naukowych i jedną prezentację szkolnego projektu „Geometry Around Us” powstałego w ramach programu Comenius. Prezentacji towarzyszyła wystawa prac uczniów wykonanych w czasie zajęć warsztatowych. Goście mogli obejrzeć sklejane bryły geometryczne i bryły wykonane z wykorzystaniem techniki origami, wyszywanki geometryczne jak również makiety zabytków miast partnerskich. Wystawa okazała się niebywałą niespodzianką dla uczestników konferencji, wzbudziła ogromne ich zainteresowanie oraz zachęciła do zapoznania się z tajnikami wykonania poszczególnych elementów.

Konferencja, zorganizowana już po raz jedenasty (w cyklu dwuletnim), przez pracowników Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej oraz członków Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, odbyła się w dniach 28 - 30 czerwca w Ustroniu Jaszowcu. Tym razem przybyło na nią trzydzieści osób, w tym przedstawiciele dziesięciu polskich ośrodków naukowych oraz pięciu uczelni zagranicznych. Wszystkie streszczenia referatów zostały zamieszczone w materiałach konferencyjnych w języku angielskim i polskim. Pełne teksty wybranych referatów będą opublikowane w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej”.

Kolejne geometryczne spotkanie, tym razem z cyklu „Geometry and Graphics”, jest zaplanowane na miesiąc czerwiec 2011 roku.

                                                                                   

Elżbieta Węglorz