CONTENTS

CONTENTS

 

Anna BŁACH, Piotr DUDZIK, Anita PAWLAK:

ROZWINIĘCIA POWIERZCHNI STOPNIA DRUGIEGO W OPARCIU O MIEJSCA GEOMETRYCZNE Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU CABRI II PLUS.

 

Anna BŁACH, Piotr DUDZIK, Anita PAWLAK:

SURFACE DEVELOPMENT OF QUADRIC SURFACE BASED ON GROMETRICAL PLACES WITH THE AID OF CABRI II PLUS.

 

Anna BŁACH, Ewa TERCZYŃSKA, Jolanta TOFIL:

ZASTOSOWANIE PROGRAMU POWER POINT DO PREZENTACJI ZADAŃ Z GEOMETRII WYKREŚLNEJ.

 

Anna BŁACH, Ewa TERCZYŃSKA, Jolanta TOFIL:

THE USAGE OF POWER POINT PROGRAMME TO PRESENT TASKS IN TEACHING DESCRIPTIVE GEOMETRY.

 

Sławomir BOGACKI:

PLATFORMA MOODLE W NAUCZANIU GEOMETRII I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ.

 

Sławomir BOGACKI:

MOODLE PLATFORM IN TEACHING OF GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS.

 

Šárka GERGELITSOVÁ, Tomáš HOLAN:

DEVELOPMENT OF SPATIAL ABILITIES WITH DIDACTIC COMPUTER GAMES. 

 

Marcin GÓRKO:

RESTYTUCJA STEREOPAR NIEKOLINEARNYCH.

 

Maria HELENOWSKA PESCHKE:

E-PODRĘCZNIKI  DO  GEOMETRII I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ.

 

Maria HELENOWSKA PESCHKE:

E-MANUALS FOR DESCRIPTIVE GEOMETRY AND ENGIREENG GRAPHICS.

 

Bogusław JANUSZEWSKI:

O RODZAJACH GRAFICZNYCH RZUTOWAŃ PODPRZESTRZENIOWYCH.

 

Bogusław JANUSZEWSKI:

TYPES OF GRAPHICAL SUBSPACE PROJECTINGS.

 

Birutė JUODAGALVIENĖ:

HUGE POTENTIAL IN BUILDING INFORMATION MODEL.

 

Birute JUODAGALVIENE ,Vytautas PLAKYS, Sonata VDOVINSKIENE:

APPLICATION OF VIRTUAL COMMUNICATION ENVIRONMENT IN ENGINEERING GRAPHICS TEACHING.

 

Sylwester PODULKA:

PROBLEM SKANOWANYCH MAP W PROCESIE UZGADNIANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

 

Sylwester PODULKA:

PROBLEM OF SCANNED MAPS IN COORDINATION THE TECHNICAL WORKING PLAN PROCESS

 

Małgorzata ROGIŃSKA-NIESŁUCHOWSKA:

GEOMETRIA I ŚWIATŁO W ARCHITEKTURZE.

 

Oleg SERGEYCHUK:

GEOMETRIC ASPECTS IN DESIGN OF ENERGY CONSERVATION BUILDINGS.

 

Algirdas SOKAS:

PRACTICE OF NONGRAPHICAL OBJECT XRECORD IN ENGINEERING DESIGN.

 

Witold SZAMAŃSKI:

O PEWNEJ METODZIE PROJEKTOWANIA UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH.

 

Witold SZAMAŃSKI:

ON A CERTAIN METHOD OF DESIGNING SPATIAL ARRANGEMENTS.

 

Krzysztof UŁAMEK:

ODWZOROWANIE PUNKTU W RZUCIE ŚRODKOWO-REFLEKSYJNYM NA POWIERZCHNI BOCZNEJ STOŻKA.

 

Krzysztof UŁAMEK:

POINTS MAPPING IN THE CENTRAL-REFLEXIVE PROJECTION ON CONICAL SURFACE.

 

Antanas VANSEVICIUS:

VIEWING OF GRAPHICAL INFORMATION.

 

Daniela VELICHOVÁ:

GEOMETRIC MODELLING OF KNOTTED TORI.

 

Anna WANCŁAW:

PREKURSORZY ZDALNEGO NAUCZANIA GEOMETRII WYKREŚLNEJ.

 

Anna WANCŁAW:

PRECURSORS OF DISTANCE TEACHING OF DESCRIPTIVE GEOMETRY.

 

Mariusz ŻYNEL:

PORSTOPApadłość w geometrii.

 

Mariusz ŻYNEL:

Perpendicularity in geometry.

Wersję elektroniczną  "PROCEEDINGS OF XTH CONFERENCE" przygotował Marian Wydra