CONTENTS
CONTENTS
Hazem ABDELFATTAH1  , Hatem REFAIE2  , Omima SOLIMAN3:
EFFECTIVE OF USING AN EDUCATIONAL PROGRAM IN TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY FOR APPAREL INDUSTRY WORKERS OF THE DEAF-MUTE BY MULTIMEDIA.

Jacek ABRAMCZYK: 
GEOMETRYCZNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA PRZEKRYC POWŁOKOWYCH WYKORZYSTANE W KURSIE SPECJALISTYCZNYM: AUTOCAD.

Jacek ABRAMCZYK: 
GOMETRICAL ASPECTS OF SHELL SHAPING USED IN SPECJALIST COURSE AUTOCAD.
 
Joanna Cichosz: 
zastosowanie programów komputerowych w dydaktyce geometrii wykreślnej w politechnice lubelskiej.

Joanna Cichosz: 
the use of computer software in descriptive geometry didactics at lublin university of technology.

Joanna Cichosz: 
ZALETY KSZTAŁTOWANIA GEOMETRII DACHÓW ZA POMOCĄ NARZĘDZI MODELOWANIA BRYŁOWEGO W PROGRAMIE AUTOCAD.

Joanna Cichosz: 
ADVANTAGES OF ROOF SHAPING WITH SOLID MODELLING TOOLS IN AUTOCAD.

Piotr DUDZIK, Edwin KOŹNIEWSKI: 
GEOMETRYCZNE WSKAŹNIKI ZWARTOŚCI BUDYNKU.

Piotr DUDZIK, Edwin KOŹNIEWSKI: 
GEOMETRIC COMPACTNESS INDICATORS OF A BUILDING.

Renata DUDZIŃSKA-BARYŁA, Ewa MICHALSKA, Donata KOPAŃSKA-BRÓDKA, Agata GLUZICKA:
WIZUALIZACJA FUNKCJI WEKTOROWYCH NA ZBIORACH WYPUKŁYCH.

Renata DUDZIŃSKA-BARYŁA, Ewa MICHALSKA, Donata KOPAŃSKA-BRÓDKA, Agata GLUZICKA:
VISUALISATIONS OF VECTOR FUNCTIONS ON CONVEX SETS.

Marcin GÓRKO:
Restytucja wielkości pionowych na podstawie panoram walcowych. 

Renata GÓRSKA:
INTEGRATING MULTIMEDIA INTOTHE TECHNICAL DRAWING COURSE.

Maria HELENOWSKA_PESCHKE:
Parametryczny zapis geometrii – nowe kompetencje projektowe.

Maria HELENOWSKA_PESCHKE:
PARAMETRIC DESCRIPTION OF GEOMETRY -NEW DESIGN SKILLS.

Edwin KOŹNIEWSKI, Jolanta OWERCZUK:
MODEL GEOMETRYCZNY SPECJALNIE USYPANEGO NASYPU.

Edwin KOŹNIEWSKI, Jolanta OWERCZUK:
GEOMETRIC MODEL OF A SPECIALLY CREATED EMBANKMENT.

Edwin KOŹNIEWSKI, Marcin ORŁOWSKI:
PRZEKSZTAŁCENIA 3D OPARTE NA PRZEKROJACH W PROGRAMIE AutoCAD.

Edwin KOŹNIEWSKI, Marcin ORŁOWSKI:
THE SLICE-BASED TRANSFORMATIONS IN AUTOCAD.

Eugeniusz KORCZAK, Adam MARLEWSKI :
KORZYSTANIE Z SYSTEMU ALGEBRY KOMPUTEROWEJ DO WIZUALIZACJI OBRAZÓW PEWNYCH PROSTYCH UZYSKIWANYCH ZA POMOCĄ DWUSTOSUNKU HARMONICZNEGO.

Eugeniusz KORCZAK, Adam MARLEWSKI:
USING A CAS TO VISUALIZE SOME IMAGES OF LINES MAPPED VIA THE HARMONIC CROSS-RATIO.

Rein MÄGI:
REACTIVATING GRAPHICAL SUBJECTS.

Farid Nassery:
Blended – lerning w nauczaniu technik komputerowych wspomagających projektowanie architektoniczne – cad.

Farid Nassery:
Blended – leArning IN TEACHING OF COMPUTER TECHNIQUES IN ARCHITECTURAL DESIGN – cad.

Daniela ONAČILOVÁ: 
Computer graphics education from high school to University.

Bronisław Jerzy PABICH:
"JAKĄ WIEDZĘ W ZAKRESIE GEOMETRII 3D MOŻE POSIADAĆ ABSOLWENT SZKOŁY ŚREDNIEJ, PRACUJĄCY Z CABRI 3D".

Bronisław Jerzy PABICH:
WHAT KNOWLEDGE OF 3D GEOMETRY MAY HAVE GRADUATED FROM HIGH SCHOOL, WORKING WITH CABRI 3D.

Bronisław Jerzy PABICH:
"SKETCHUP TO NIE TYLKO ARCHITEKTURA, ALE RÓWNIEŻ GEOMETRIA WIELOŚCIANÓW".

Bronisław Jerzy PABICH:
SKETCHUP IS NOT ONLY ARCHITECTURE, BUT ALSO THE GEOMETRY OF POLYHEDRA.

Bronisław Jerzy PABICH:
"NIEWIELKA ETIUDA Z PLANIMETRII DOPROWADZAJĄCA DO ODKRYCIA ZŁOTEJ ELIPSY".

Bronisław Jerzy PABICH:
A SMALL STUDY OF PLANE GEOMETRY LEADING TO THE DISCOVERY OF THE GOLDEN ELLIPSE.

Anita PAWLAK – JAKUBOWSKA:
MODELOWANIE POWIERZCHNI NURBS W OPARCIU O WYBRANE PROGRAMY KOMPUTEROWE.

Anita PAWLAK – JAKUBOWSKA:
MODELINGOF NURBS SURFACES BASED ON SELECTED COMPUTER PROGRAMS.

Krzysztof PETELCZYC:
PARY Möbiusa.

Krzysztof PETELCZYC:
Möbius Pairs.

Maciej PIEKARSKI: 
NAUCZANIE GEOMETRII I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ W KONTEKŚCIE KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI.

Maciej PIEKARSKI: 
Teaching of engineering geometry and graphics in the context of National Qualifications Framework.

Dina ROCHMAN ,Sergio VÁZQUEZ:
A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE GRAPHIC  REPRESENTATION OF A STRUCTURAL NODE BASED ON THE GEOMETRY OF THE TETRAHEDRON.

Małgorzata Rogińska - Niesłuchowska:
KOMPUTEROWE MODELOWANIE GEOMETRYCZNE W KSZTAŁCENIU ARCHITEKTONICZNYM I STOPNIA.

Monika SROKA-BIZOŃ, Ewa TERCZYŃSKA:
PERCEPCJA WIDZENIA – JAK KSZTAŁTOWAĆ WYOBRAŹNIĘ PRZESTRZENNĄ.

Monika SROKA-BIZOŃ, Ewa TERCZYŃSKA:
PERCEPTION OF VIEW – HOW TO DEVELOP SPATIAL IMAGINATION.

Witold SZYMAŃSKI:
O PEWNEJ METODZIE PERSPEKTYWY.

Witold SZYMAŃSKI:
About a certain perspective method.

Witold SZYMAŃSKI: 
O PEWNEJ METODZIE AKSONOMETRII PROSTOKĄTNEJ.

Witold SZYMAŃSKI:
About a certain MTEHOD OF RECTENGULAR AXONOMETRY.

Witold SZYMAŃSKI, Przemysław WOJSZNIS:
INTERPRETACJA PRZESTRZENNA TWIERDZENIA O RÓWNOŚCI KATÓW OPARTYCH NA CIĘCIWIE OKRĘGU.

Witold SZYMAŃSKI, Przemysław WOJSZNIS:
The Spatial interpretation of a Theorem of the angle  propped against a diameter of a circle.

Jolanta TOFIL:
GEOMETRY OF CONTEMPORARY ENTRANTS OF ARCHITECTURE.

Anna WANCŁAW:
PROGRAM NAUCZANIA GEOMETRII WYKREŚLNEJ NA WYDZIALE ARCHITEKTURY PG, LATA 1945-2012.

Anna WANCŁAW: 
Descriptive Geometry CURRICULUM AT THE FACULTY OF ARCHITECTURE, TUG, YEARS 1945-2012.

Elżbieta WĘGLORZ, Marek WĘGLORZ: 
WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK GIS&GPS W NAUCZANIU RZUTU CECHOWANEGO.

Elżbieta WĘGLORZ, Marek WĘGLORZ: 
USE OF MODERN GIS&GPS TECHNIQUES FOR TEACHING OF TOPOGRAPHIC PROJECTION.

Krzysztof WOŹNIAK:
GEOMETRIA KOPUŁ WE WSPÓŁCZESNYCH CERKWIACH W POLSCE.

Krzysztof WOŹNIAK:
THE  SHAPES OF DOMES IN THE CONTEMPORARY ORTHODOX  CHURCHES.

Mariusz ŻYNEL:
SYSTEMY TRÓJEK HALLA.

Mariusz ŻYNEL:
HALL TRIPLE SYSTEMS.

Sławomir BOGACKI: 
INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ATMOSFERY KOPALNIANEJ.

Sławomir BOGACKI :
INTERACTIVE VISUALIZATION OF THE MINE ATMOSPHERE PARAMETERS.

Wersję elektroniczną  "PROCEEDINGS OF 19TH CONFERENCE" przygotował Marian Wydra