SPIS  TREŚCI

 

1. A. Wacław: “Profesor Franciszek OTTO ”

2. A. Błach :     “Z cyklu: Konstrukcje w CABRI – Stożkowe cz.I”

3. M. Doležal:  “Computer and the spatial imagination in geometry”

4. A. Koch, T. Sulima-Samujłło: “Zastosowanie rzutni dodatkowych w metodzie rzutu cechowanego”

5. J. Mirski: “Metoda projektów jako narzędzie integrujące wiedzę cząstkową w geometrii wykreślnej”

6. S. Ochoński: “Stożkowe jako zbiory środków sfer przechodzących przez dwa punkty i stycznych do prostej, płaszczyzny bądź sfery” cz.II

7. M. Piekarski: “Geometria i grafika inżynierska a geometria wykreślna – nowa nazwa czy nowa jakość ? ”

8. J. Poláček: “Teaching Computer Graphics at Faculty of mining and Geology”

9. S. Przewłocki: “Kryteria oceny dorobku naukowego osób ubiegających się o tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w aspekcie ustawy o tytule naukowym i stopniach naukowych oraz wymagań Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych”

10. J. Sobkowska: “Poszerzanie wyobraźni”

11. S. Sulwiński  K. Tytkowski: “Krótka recenzja podręcznika C. LEOPOLD: »Geometrische  Grundlagen der  Architekturdarstellung « ”

12. S. Sulwiński: “Czterojęzyczny słownik podstawowych haseł geometrycznych (c.d.).

13. Z cyklu “Ważniejsze konferencje”: M. Bizoń: “Sprawozdanie z III Seminarium »Geometria i grafika w kształceniu współczesnego inżyniera «  Wisła 2000”

14. Kronika ważniejszych wydarzeń

15. Od Redakcji

16. Polish Society for Geometry and Engineering Graphics  (PTGiGI)  annual report 25 June 1999 – 21 June 2000

17. Sylwetka Profesora Mariana PALEJA