SPIS  TREŚCI

 

1. A. Koch, T.Sulima-Samujło: „Profesor dr hab. inż Tadeusz RACZYŃSKI , dr inż. Jan CHRUSZCZ - wspomnienia pośmiertne”
2. Z. Bieniek, J. Dźwierzyńska, B. Januszewski: „Komputerowa grafika inżynierska a geometryczne podstawy odwzorowań wykreślnych”
3. H. Gliński : „Zastosowanie modeli wirtualnych w nauczaniu geometrii”
4. R. Górska: „Integrating CAD and Manual Design Methods for Visual Science”
5. S. Sulwiński: „Omówienie artykułu dr inż. Renaty GÓRSKIEJ pt. Integrating CAD and Manual Design Methods for Visual Science”
6. M. Majewski; „Sposób wyznaczania dowolnej liczby punktów, środka i asymptoty hiperboli określonej trzema punktami i jedną asymptotą”
7. W. Michajlenko: „Rozwój nauki w zakresie geometrii stosowanej i estetyki w technice na Ukrainie”
8. O. Mycak: „Amadée François Frezier (1682 - 1773) jako prekursor zastosowania geometrii wykreślnej w praktyce inżynierskiej - zarys biografii”
9. M. Palej: „Elementarne uzasadnienie jednolitej konstrukcji stycznych i punktów styczności krzywych stopnia drugiego”
10. D. Pielka, A. Trębicka: „Treści i zakres programów przygotowania informatycznego na kierunkach inżynierskich pod kątem komputerowego wspomagania prac projektowych i gra- fiki inżynierskiej”
11. D. Pielka, A. Trębicka: „Wizualizacja i prezentacja informacji graficznych i te- chnicznych w sieci Internet”
12. P. Rubinowicz: „Parametryczne modelowanie wybranych powierzchni w programie OBIEKT 1.4”
13. D. Szczepaniak: „Elementarny dowód konstrukcji stycznej do elipsy i punktu styczności (elipsa dana średnicami sprzężonymi)”
14. B. Wojtowicz: „Twierdzenie Weyer’a i jego zastosowanie w rozwiązywaniu wybranych zadań”
15. S. Sulwiński: „Czterojęzyczny słownik podstawowych haseł geometrycznych (c.d.).
16. Kronika ważniejszych wydarzeń